خدمات و ماشین آلات

لیست تجهیزات و ماشین آلات :                                                                                                                              توانایی تولید روزانه بیش از :                                                         


چهار دستگاه افست هایدلبرگ چهاررنگ دوورقی                                                                                                   1000000 تیراژ چاپ
یک دستگاه افست هایدلبرگ پنج رنگ دوورقی                                                                                                     50000 جلد صحافی منگنه  لوپ و ساده
دو دستگاه افست هایدلبرگ دو رنگ دوورقی                                                                                                       25000 جلد صحافی شومیز ( چسب گرم )
دو دستگاه پلیت ستر آنلاین و آف لاین کداک                                                                                                        1500 ورق زینک پلیت
دو دستگاه چسب گرم 5 و 4 گیره مولر
ترتیب کن 18خانه مولر
مفتول لاین 6 خانه ترتیب با سه طرف بر
مفتول ریلی دماغه لوپ
چهار دستگاه تاکن اشتال 3 و 2 ورقی
دو دستگاه سلفون کش حرارتی 2 و 4/5 ورقی
سه دستگاه لترپرس دو ورقی
سه دستگاه برش پلار دهانه 115 دیجیتال