شماره حساب ها

شماره حساب ها
1. شماره کارت پاسارگاد :                                   3073 - 2240 -2910 -5022

    به نام آقای محمود فاطمی نژاد
2. شماره حساب پاسارگاد :                                1- 10129450 - 8000 - 302

     به نام آقای محمود فاطمی نژاد

۳. بانک صادرات حساب سپهر شماره کارت :     0092 - 3502 - 6940 - 6037

      به نام آقای محمود فاطمی نژاد

۴. بانک صادرات حساب سپهر شماره حساب :                        0103326751008

    به نام آقایان میثم گنجینه و محمود فاطمی نژاد

5. بانک صادرات حساب سپهر حساب شبا :

IR 300190000000103326751008