سربرگ و سرنسخه عمومی
مشخصات A5
کوچک 20×14.5​
زمان تحویلA5
بزرگ 21×14.5
زمان تحویلA4
کوچک 29×20​​
زمان تحویلA4
بزرگ 29.5×21​​
زمان تحویلB5
24×17​
زمان تحویل
تحریر 100 گرم 1000 یکرو​43,00043,00086,00086,00064,500
تحریر 100 گرم 1000 دورو68,00068,000136,000136,000102,000
تحریر 80 گرم 2000 یکرو​​49,00049,00098,00098,00073,500
تحریر 80 گرم 2000 دورو​​​97,50065,000130,000130,00065,000
تحریر 80 گرم 5000 یکرو75,00085,000150,000170,000112,500
تحریر 80 گرم 5000 دورو93,000108,000186,000216,000140,500
کتان 120 گرم 1000 یکرو65,00065,000130,000130,000102,500
کتان 120 گرم 1000 دورو​90,00090,000180,000180,000135,000
گلاسه 135 گرم 1000 یکرو​40,00047,00080,00094,00060,000
گلاسه 135 گرم 1000 دورو​60,00070,000120,000140,00090,000
گلاسه 135 گرم 2000 یکرو​57,00067,000114,000134,00085,500
گلاسه 135 گرم 2000 دورو​78,00093,000156,000186,000117,000
گلاسه 135 گرم 5000 یکرو​113,000130,000226,000260,000170,500
گلاسه 135 گرم 5000 دورو​133,000150,000266,000300,000200,500
گلاسه 115 گرم 5000 دورو​​122,000136,000244,000275,000183,000
​