لیست قیمت بروشور عمومی
نوع کاغذگلاسه 135 گرمگلاسه 115 گرم​ ​ ​
مشخصات1000 عددزمان تحویل2000 عددزمان تحویل5000 عددزمان تحویل5000 عددزمان تحویل
هر لت 20×9.6 (2 لتی)​119,000145,500213,800228,600
هر لت 20×9.6 (3 لتی)​154,200194,500313,900295,600
هر لت 20×9.6 (4 لتی)​204,800249,000436,900409,600
هر لت 20×9.6 (5 لتی)​290,300352,500607,800571,800
هر لت 20×9.6 (6 لتی)​347,500418,000688,600648,200
هر لت 20×14.5 (2 لتی)152,500188,000308,900290,600
هر لت 20×14.5 (3 لتی)​214,200268,000451,200414,600
هر لت 20×14.5 (4 لتی)​295,000363,500636,400597,800
هر لت 24×17 (2 لتی)​179,000223,500389,700341,600
هر لت 24×17 (3 لتی)​276,200347,500584,200536,800
هر لت 24×17 (4 لتی)​381,100484,000835,900780,800
هر لت 14.5×14.5 (2 لتی)​119,000145,500242,400231,800
هر لت 14.5×14.5 (3 لتی)​185,700230,000389,700353,800
هر لت 14.5×14.5 (4 لتی)​233,300286,500503,400475,800
هر لت 16×16 (2 لتی)​181,000225,500389,700353,800
هر لت 16×16 (3 لتی)​214,200268,000451,200414,800
هر لت 16×16 (4 لتی)​323,800404,000702,900658,800
هر لت 29×20 (2 لتی)​271,500343,000584,200536,800
هر لت 29×20 (3 لتی)​395,200507,500845,900780,800
نوع کاغذتحریر 100 گرمتحریر 80 گرم
مشخصات1000 عددزمان تحویل2000 عددزمان تحویل5000 عددزمان تحویل
هر لت 20×9.6 (2 لتی)​103,50093,500186,000
هر لت 20×9.6 (3 لتی)​172,500162,500235,000
هر لت 20×9.6 (4 لتی)​226,700213,700342,600
هر لت 20×9.6 (5 لتی)​285,800268,800474,800
هر لت 20×9.6 (6 لتی)​379,400354,500538,400
هر لت 20×14.5 (2 لتی)172,500158,600230,000
هر لت 20×14.5 (3 لتی)​236,500226,500328,000
هر لت 20×14.5 (4 لتی)​325,200307,200474,800
هر لت 24×17 (2 لتی)​167,500158,600279,000
هر لت 24×17 (3 لتی)​273,000257,100421,000
هر لت 24×17 (4 لتی)​394,200372,300621,600
هر لت 14.5×14.5 (2 لتی)​133,100124,100171,400
هر لت 14.5×14.5 (3 لتی)​172,500162,500279,000
هر لت 14.5×14.5 (4 لتی)​256,200244,300391,600
هر لت 16×16 (2 لتی)​172,500158,600279,000
هر لت 16×16 (3 لتی)​204,000195,000328,000
هر لت 16×16 (4 لتی)​261,200244,300528,600
هر لت 29×20 (2 لتی)​300,600286,600416,000
هر لت 29×20 (3 لتی)​443,500423,500607,000