لیست قیمت یادداشت عمومی
A6​
۱۰×۱۰ یا ۱۰×۱۴ یا ۱۰×۲۰
زمان تحویل
تحریر 100 گرم 1000 یکرو​21,500
تحریر 100 گرم 1000 دورو34,000
تحریر 80 گرم 2000 یکرو​​24,500
تحریر 80 گرم 2000 دورو​​​32,500
تحریر 80 گرم 5000 یکرو37,500
تحریر 80 گرم 5000 دورو46,500
کتان 120 گرم 1000 یکرو32,500
کتان 120 گرم 1000 دورو​45,000
گلاسه 135 گرم 1000 یکرو​20,000
گلاسه 135 گرم 1000 دورو​30,000
گلاسه 135 گرم 2000 یکرو​28,500
گلاسه 135 گرم 2000 دورو​39,000
گلاسه 135 گرم 5000 یکرو​56,500
گلاسه 135 گرم 5000 دورو​66,500
گلاسه 115 گرم 5000 دورو​​61,000
  ​