لیست قیمت پاکت نامه عمومی
سایزپاکت ملخی​ پاکت A5پاکت A4
مشخصاتیکروزمان تحویلدوروزمان تحویلیکروزمان تحویلدوروزمان تحویلیکروزمان تحویلدوروزمان تحویل
تحریر 100 گرم 1000 عدد​105,000166,000130,000230,000230,000443,000
تحریر 80 گرم 2000 عدد​130,000175,000160,000250,000275,000460,000
تحریر 80 گرم 5000 عدد​240,000285,000295,000385,000540,000700,000
کتان 120 گرم 1000 عدد​130,000210,000145,000250,000245,000340,000
گلاسه 135 گرم 1000 عدد​110,000130,000220,000
گلاسه 135 گرم 2000 عدد​185,000205,000345,000
گلاسه 135 گرم 5000 عدد​355,000470,000820,000
 ​