لیست قیمت پوستر عمومی
سایزA3 29×40B4 24×34B3 34×49
مشخصاتیکروزمان تحویلدوروزمان تحویلیکروزمان تحویلدوروزمان تحویلیکروزمان تحویلدوروزمان تحویل
تحریر 100 گرم 1000 عدد172,000272,000129,000204,000201,500340,000
تحریر 80 گرم 2000 عدد196,000260,000147,000195,000245,000325,000
کتان 120 گرم 1000 عدد​260,000360,000195,000270,000260,000450,000
گلاسه 135 گرم 1000 عدد​160,000240,000120,000180,000240,000360,000
گلاسه 135 گرم 2000 عدد​228,000312,000171,000234,000342,000468,000
​ ​​​ ​ ​
سایز45×6070×50
مشخصاتیکروزمان تحویلدوروزمان تحویلیکروزمان تحویلدوروزمان تحویل
تحریر 100 گرم 1000 عدد330,0002 روز560,0002 روز365,0002 روز610,0002 روز
تحریر 80 گرم 2000 عدد400,000۲ روز635,000۲ روز450,000۲ روز710,000۲ روز
کتان 120 گرم 1000 عدد​475,000۲ روز735,000۲ روز
گلاسه 135 گرم 1000 عدد​360,000۲ روز580,000۲ روز410,000۲ روز645,000۲ روز
گلاسه 135 گرم 2000 عدد​500,000۲ روز740,000۲ روز585,000۲ روز835,000۲ روز
  ​